ଶିଳ୍ପ

ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରୁ ପୃଥକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସାମାଜିକ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ |

ଶିଳ୍ପରେ ସିଲିକନ୍ ରବର |

ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନରେ, ଅନେକ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ସିଲିକନ୍ ରବର ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |JWT ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଶକ୍ତି ଉପକରଣ, ନିର୍ମାଣ, ଜନ ଗମନାଗମନ, ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |

ଶିଳ୍ପ (୨)
ଶିଳ୍ପ (3)

ଆମର କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିଖନ୍ତୁ |